MARS G.O.W  KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DO = G                 

Cipt : A. Fernandes

Arr   : A. Fernandes

 

3   .   2  |  1 . . 7      1   2    3  .  4  |    5    5          0   5   5  .  5  |  1    1   7    6  |  5 . . 0

Ma – ri –  lah   Wa – ni – ta  In – do – ne – sia         Ber na ung- di – sa tu – wa  dah

Ma – ri     Bu – lat – kan – te – kad – Ki – ta             Dengan – Smangat Empat – Li – ma

 

6   .   5   |   4 . . 3   4  .  5   6  .  7   1  |  6   2   0  .  7   7  .  1  |  7     5   .   5    5    4  |  3 . . 0

Ga – bu – ngan  Or ga  ni  sa – si   Wa   ni   ta      Ber ji  wa – Smangat – Panca – si – la

Tindak  – nya – ta – Wa-ni-ta – Indo – ne – sia      membangun Bangsa dan ne – ga – ra

 

3  .  2  |  1 . . 7   1  .  2   3  .  4  |  5   5   0  3  .  4  |  5   5   1   5  |  6 . .

G  . O  .  W – Kepu – lauan –  Se   la  yar – wa – dah   pemersa  –  tu

Wa  ni   ta    Ke pu  lauan  – Se    la  yar – mema-cu- Kemaju – an

 

6  .  6  |  4 .  . 3   2  .  1   7  .  6  |  5   5  .  6   7   7  .  6  |  5   5  .  6   7   2  |  1 . .

me-ning kat-kan-peran-wa – ni – ta – Da-lam mengi si-pemba-ngunan-Bangsa

Be – kerja –  Dengan  Tulus – ikhlas-mengabdi-mengemban A-manat-Bangsa

 

7  .  7   1   2 . .  |  1  .  1   2   3 . .  |  7  .  7   1    2   1    7   6  |  5 . .

Maju   –   lah   –   maju   –   lah   –   Wani   –  ta  –  Indone  –  sia

 

 7  .  7   1   2 . .  |  1  .  1   2   3 . .  |  7   7   1    2   5    1   2  |  3 . .

Berju  –   ang      Berkar   –   ya     Tuk – Tujuan – yang – Muli – a

 

1  |  4  .  4   3    2   5    1   2  |  3  .  3   4   5   0   3  |  4   4   3    2   2    2   1  |  7   2   1 . .

Wa hai – Wanita  Ke – pulau – an – Se la yar –  Mari – Bersama – membangun keluarga

 

Kabupaten Kepulauan Selayar,  Juli 2018